تعداد مقالات: 185
77. ارائه مدلی برای مدیریت آموزشگاهی مبتنی بر رهبری معنوی در دوره ابتدایی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 124-147

کیومرث امجدیان؛ علی تقی پور ظهیر؛ افسانه زمانی مقدم


78. طراحی مدل ساختاری- تفسیری مؤلفه های مدارس اثربخش در دورۀ اول متوسطه

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 126-146

صادق ملکی آوارسین؛ بهنام طالبی؛ حورا سودی


79. رابطه بین رهبری تحول‌گرای مدیران و جو سازمانی: دیدگاه معلمان مدارس دخترانه ابتدایی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 129-150

محمد امجد زبردست؛ خلیل غلامی؛ مهناز رحیمی


80. شناسایی ابعاد و سنجش وضعیت مؤلفه‌های بهسازی دبیران: مطالعه موردی دوره متوسطه استان تهران

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 129-150

مهری غنی زاذه گرایلی؛ پریوش جعفری؛ نادرقلی قورچیان


81. طراحی و اعتبارسنجی الگوی امکان سنجی توسعۀ مدارس کسب و کار

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 137-115

قاسم رضایی؛ الهام کاویانی؛ مریم اسلام پناه؛ سوسن لایی


82. تأثیر رهبری اصیل بر آمادگی برای تغییر سازمانی با نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 141-125

مهناز خاکپور؛ زهرا حاجی انزهایی؛ فریده اشرف گنجویی


83. واکاوی پدیدۀ بدبینی سازمانی معلمان در مدارس: پژوهشی کیفی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 153-135

لیلا نجاتی حاتمیان؛ حسین عباسیان؛ حسن رضا زین آبادی؛ حمید رضا آراسته


84. الگوی توسعه حرفه ای مدیران مدارس دوره متوسطه: یک تحقیق کیفی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 123-143

سیروس قنبری؛ بهرام محمدی


85. مدل یابی معادلات ساختاری ارتباط بین هوش فرهنگی و فرهنگ مدرسه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 135-152

رفیق حسنی؛ محسن خضری


86. نقش میانجی اعتماد سازمانی مدیران مدارس در رابطه بین هوش معنوی و تعالی سازمانی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 143-162

سید حمیدرضا شاوران؛ مجتبی طاهری؛ حامد براتیان


87. ارائة الگوی تلفیقی جوامع یادگیرندة حرفه ای ناب در مدرسه

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 147-162

زهره کامکار؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی؛ حسین عباسیان


90. نقش رهبری تحول آفرین در سلامت سازمانی مدارس: آزمون نقش میانجی عدالت سازمانی

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 151-171

امیر حسین کیذوری؛ سید احمد محمدی حسینی؛ عذرا حسین پور


91. شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های رفتاری رهبران آموزشی بینش‌مند در مدارس ابتدایی؛ پژوهشی پدیدارشناسانه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 160-143

زهرا همت یار؛ بیژن عبدالهی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسن رضا زین آبادی


92. ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش تفکر راهبردی مدیران مدارس

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 161-138

امیر وشنی؛ فرانک موسوی؛ مریم اسلام پناه؛ محمدجواد کرم افروز


94. شناسایی و تدوین ملاک های انتصاب مدیران آموزشی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 180-199

مسعود فروتن؛ سعید رجائی پور؛ سید علی سیادت؛ احمدرضا نصراصفهانی


95. طراحی مدل فرآیندی کیفیت اجرای برنامه تعالی مدیریت مدرسه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-20

یوسف نامور؛ صدرالدین ستاری؛ اعظم راستگو؛ ترحم رستمی آلیله


96. ارزیابی مدارس از دیدگاه ذی‌نفعان براساس شاخصه‌های مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 145-164

ناصر شیربگی؛ جمال سلیمی؛ نسرین آزاد بخت


98. رابطۀ مؤلفه های سبک رهبری اصیل مدیران مدارس با هیجان های مثبت تدریس معلمان: نقش میانجی سرمایۀ روان شناختی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 163-185

احمد رستگار؛ محمد حسن صیف؛ زهرا علی محمدی معدنویی


99. آموزش چندفرهنگی در مدارس؛ تأملی در تجربۀ ایده‌آل معلمان موفق

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 163-181

کتایون حمیدی زاده؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ گلنار مهران


100. پایش اکوسیستم کارآفرینی در مدارس ایران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 166-190

حنیف حاج آقایی؛ علی خلخالی