دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، زمستان 1396 

علمی-پژوهشی (کمّی)

1. رابطۀ بین رهبری امنیت‌مدار و شادکامی کارکنان مدارس: نقش میانجی امنیت روانی

صفحه 1-21

صدف خلیجیان؛ غلامرضا شمس؛ محمدحسن پرداختچی؛ سیدمحمد میرکمالی


علمی-پژوهشی (کیفی)

4. تجارب دبیران از تعاملات نامناسب مدیران مدارس

صفحه 63-85

ناصر شیربگی؛ امید مرادی


علمی-پژوهشی (کمّی)

5. بررسی تأثیر جو سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان با نقش میانجی پاسخگویی فردی

صفحه 87-107

علیرضا قلعه ای؛ بهناز مهاجران؛ افشین دیوبند


علمی-پژوهشی (کیفی)

6. نشانگرهای یک رهبر آموزشی موفق؛ یافته‌های یک مطالعه پدیدارشناسانه

صفحه 109-128

JSA-1707-1182 (R3)

سیدمحمد مرد؛ حسن رضا زین آبادی؛ بیژن عبدالهی؛ حمید رضا آراسته


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

7. شناسایی ابعاد و سنجش وضعیت مؤلفه‌های بهسازی دبیران: مطالعه موردی دوره متوسطه استان تهران

صفحه 129-150

مهری غنی زاذه گرایلی؛ پریوش جعفری؛ نادرقلی قورچیان


علمی-پژوهشی (کمّی)

8. نقش رهبری تحول آفرین در سلامت سازمانی مدارس: آزمون نقش میانجی عدالت سازمانی

صفحه 151-171

امیر حسین کیذوری؛ سید احمد محمدی حسینی؛ عذرا حسین پور


علمی-پژوهشی (کیفی)

9. شناسایی ابعاد و نشانگرهای رفتاری مدیران مدارس در بستر پارادایم کوانتمی: پژوهشی کیفی

صفحه 173-191

بیتا عبدالحسینی؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی؛ سعید ضرغامی


11. معلم رهبری و مقیاس سنجش آن در مدارس

صفحه 217-236

رضا هویدا؛ سید هدایت الله داورپناه؛ حامد رضایئان


علمی-پژوهشی (کیفی)

16. عدالت تعاملی در مدرسه، روابط انسانی و اخلاق

صفحه 319-338

علی ذکاوتی قراگوزلو