دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-320 

علمی-پژوهشی (کیفی)

1. بازنمایی مفهوم «رهبری مدرسه» با روایت پژوهی تجارب کارورزی در مدارس

صفحه 30-1

شراره صادقی؛ شهاب نصیری نیا؛ مهدی صالحی


علمی-پژوهشی (کمّی)

3. بررسی وضعیت نیروی انسانی و فضای آموزشی مراکز پیش دبستانی

صفحه 81-58

https://doi.org/10.34785/J010.1398.760

حجت الله درفش؛ علی بیرمی پور؛ زیبا رمضانی


علمی-پژوهشی (کیفی)

7. واکاوی پدیدۀ بدبینی سازمانی معلمان در مدارس: پژوهشی کیفی

صفحه 153-135

https://doi.org/10.34785/J010.1398.812

لیلا نجاتی حاتمیان؛ حسین عباسیان؛ حسن رضا زین آبادی؛ حمید رضا آراسته


علمی-پژوهشی (کیفی)

9. ارائۀ الگوی تسهیم ذی‌نفعان در انتخاب مدیران مدارس با راهبرد نظریۀ داده بنیاد

صفحه 209-178

https://doi.org/10.34785/J010.1398.129

رسول علیجانی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ شاهرخ مکوند حسینی


علمی-پژوهشی (کمّی)

10. عوامل مؤثر بر توسعۀ حرفه‌ای مدیران آموزشگاهی در افق 1404

صفحه 241-210

https://doi.org/10.34785/J010.1398.627

کرم اصفهانی؛ نادر سلیمانی؛ حیدر تورانی؛ پرویز صباحی


علمی-پژوهشی (کیفی)

11. طراحی مدل اعتبارسنجی مدارس متوسطه نظری آموزش و پرورش ایران

صفحه 262-242

https://doi.org/10.34785/J010.1398.326

کاوه محمدی؛ حمید فرهادی راد؛ عبدالله پارسا؛ یدالله مهرعلی زاده


علمی-پژوهشی (کمّی)

12. عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدارس با تأکید بر نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان

صفحه 283-260

https://doi.org/10.34785/J010.1398.748

اکرم حسینی سنگریزه؛ کیومرث نیاز آذری؛ ترانه عنایتی


علمی-پژوهشی (کمّی)

16. رابطه ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه با تمایل به کارآفرینی در مدیران مدرسه ابتدایی

صفحه 393-376

https://doi.org/10.34785/J010.1398.591

خاطره تقی پور؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ فائزه تقی پور